Matt talks to CNBC Asia about Amazon's entry into Australia